Εργαστήρια δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Σκοπός των «Εργαστηρίων δεξιοτήτων» είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στις μαθήτριες και στους μαθητές, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών. Επιπροσθέτως θα επιτρέπουν στις μαθήτριες και στους μαθητές να αξιοποιούν καλύτερα τη γνώση και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό,ο σχεδιασμός είναι να δημιουργηθούν ανοικτά και διαβαθμισμένα Προγράμματα Σπουδών και εργαστηριακής μάθησης ανά θεματικό πυλώνα σε σπειροειδή εξέλιξη (ανάτάξη) από το Νηπιαγωγείο ως και την Γ’ Γυμνασίου, με τη χρήση ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας «Εκπαιδευτική πλατφόρμα για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα».Τα προγράμματα αυτά θα οργανωθούν σε τέσσερεις (4) βασικούς θεματικούς πυλώνες 2(και συνακόλουθα, σε πλαίσια προγραμμάτων σπουδών)και θα καλύπτουν περισσότερες επιμέρους θεματικές.