Επαναλειτουργία σχολικών μονάδων – Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος covid19

 

Εν όψη της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων από την Δευτέρα 10 Μάϊου 2021 ακολουθούν συνοπτικές οδηγίες για την διαδικασία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και την προσέλευση των μαθητών/τριων.

Από την Τετάρτη 5 Μαΐου έως το Σάββατο 8 Μαΐου είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία για τους μαθητές/τριες τα self tests, από όπου θα παραλάβετε το πρώτο μόνο, το δεύτερο τεστ για την επόμενη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Συνοπτικές Οδηγίες σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 1825/5 Μαΐου 2021 ΦΕΚ

  1. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους. Για διευκόλυνση σας μπορείται να δείτε βίντεο χρήσης στο https://youtu.be/uqy9EtE1uuE?t=32
  2. Μετά την εξαγωγή του αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, επισκέπτεσται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, και αφού επιλέξετε την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια με τη χρήση των κωδικών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet)  ακολουθείτε  τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

α) Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνετε. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της. Για αυτό, πριν ξεκινήσετε, για την αποφυγή ταλαιπωρίας παρακαλείσθε να ελέγχεται αν ο μαθητής/τρια έχει μαζί την βεβαίωση.

β) Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνεται. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβαίνετε  εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self- testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Έως τότε παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριων δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη και ακολουθείται η ιδια διαδικασία σύμφωνα με τα παραπάνω.

γ) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος, αυτές μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, όπως ακριβώς φαίνεται στην σελίδα με όλα τα στοιχεία, το υπόδειγμα θα βρίσκεται και  στην σελίδα του σχολείου.

δ) Συμφωνά με το άρθρο 3 του ΦΕΚ, στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα. Ειδοποιείται ο γονέας να έρθει να το παραλάβει, για το διάστημα αυτό παραμένει σε ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας.

ε) Για την τρέχουσα εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Παρακάτω αναρτάται υπόδειγμα της σχολικής κάρτα.

covid19-school-card-print

 

Μπορείτε να εκτυπώσετε από εδώ.

 

Μπορείτε εναλλακτικά να τυπώσετε, να συμπληρώσετε και να υπογράψετε μόνοι σας το έγγραφο εδώ.

 

 

Αφήστε μια απάντηση