Εγγραφή Μαθητών στην Α’ Τάξη Γυμνασίου για το Σχολικό Έτος 2022-2023

                                                                                     Ανακοίνωση

       Σύμφωνα με το άρθρο 9 «Τρόπος και Χρόνος εγγραφής» της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (ΦΕΚ 2005/τ. Β΄) Υ.Α. με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», για την εγγραφή στην Α΄ Γυμνασίου ο κηδεμόνας κάθε μαθητή, εντός του μηνός Δεκεμβρίου, καταθέτει στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας συνοδευόμενη από σχετικό αποδεικτικό. Ο Διευθυντής του Δημοτικού μεριμνά για την κατάρτιση πίνακα με τις διευθύνσεις των μαθητών και τις αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατανομή των μαθητών της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας στην Α’ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-2023, παρακαλούμε να μας καταθέσετε υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας συνοδευόμενη από σχετικό αποδεικτικό (λογαριασμός ρεύματος, νερού κ.τ.λ) μέχρι την Παρασκευή 10.12.2021. Επίσης, να αναφερθεί αν υπάρχει αδελφός/ή Α΄ ή Β΄ τάξης και σε ποιο Γυμνάσιο.

 

Αφήστε μια απάντηση