ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Η?/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Η? ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Η?/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Η? ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Κατ? εφαρμογη? του Νε?ου Ευρωπαι?κου? Κανονισμου? Προστασι?ας Προσωπικω?ν Δεδομε?νων 2016/679 και του νο?μου 4624/2019), σας ενημερω?νουμε σχετικα? με την επεξεργασι?α των προσωπικω?ν δεδομε?νων σας απο? το Ελληνικο? Δημο?σιο ο?πως εκπροσωπει?ται απο? το Υπουργει?ο Παιδει?ας και Θρησκευμα?των, ως υπευ?θυνο επεξεργασι?ας. Τα προσωπικα? σας δεδομε?να (e-mail) αποτελου?ν αντικει?μενο επεξεργασι?ας απο? τη σχολικη? μονα?δα λο?γω της ιδιο?τητα? σας ως μαθητω?ν η?/και γονεω?ν η? κηδεμο?νων και της σχε?σης σας με το Ελληνικο? Δημο?σιο, ει?ναι δε αναγκαι?α για την εκπλη?ρωση των σκοπω?ν και υποχρεω?σεων του Ελληνικου? Δημοσι?ου, κατα? τις κει?μενες διατα?ξεις, για τη διασφα?λιση της απρο?σκοπτης λειτουργι?ας της εκπαιδευτικη?ς δραστηριο?τητας κατα? την περι?οδο εφαρμογη?ς των ε?κτακτων με?τρων για την αντιμετω?πιση του κορωνοι?ου? Covid-19 και την απαγο?ρευση διδασκαλι?ας με φυσικη? παρουσι?α. Επιπλε?ον, οι μαθητε?ς κατα? τη συμμετοχη? τους στην εξ αποστα?σεως εκπαι?δευση κοινοποιου?ν σε συνεργαζο?μενους με το Υπουργει?ο Παιδει?ας και Θρησκευμα?των παρο?χους υπηρεσιω?ν πληροφορικη?ς και διαδικτυακου? χω?ρου, κατ? επιλογη?ν τους, ο?νομα η? ο?νομα χρη?στη, αποκλειστικα? προκειμε?νου να καταστει? τεχνικα? δυνατη? η συ?γχρονη εξ αποστα?σεως διδασκαλι?α, με?σω της σχετικη?ς πλατφο?ρμας τηλεδιασκε?ψεων, και αποκλειστικα? για ο?σο χρονικο? δια?στημα ισχυ?ει η ως α?νω απαγο?ρευση, και εν συνεχει?α θα διαγραφου?ν απο? τους εν λο?γω παρο?χους. Συστη?νεται η συ?νδεση των μαθητω?ν με?σω λογισμικου? πλοη?γησης (browser) (και ο?χι με?σω εφαρμογη?ς).
Ε?χετε δικαι?ωμα να λα?βετε επιβεβαι?ωση για το κατα? πο?σον η? ο?χι προσωπικα? δεδομε?να που σας αφορου?ν υφι?στανται επεξεργασι?α. Σε περι?πτωση που τα προσωπικα? σας δεδομε?να υφι?στανται επεξεργασι?α, ε?χετε το δικαι?ωμα προ?σβασης στα προσωπικα? σας δεδομε?να, λη?ψης αντιγρα?φου αυτω?ν, διο?ρθωσης ανακριβειω?ν, συμπλη?ρωσης ελλιπω?ν προσωπικω?ν δεδομε?νων, διαγραφη?ς προσωπικω?ν δεδομε?νων, διακοπη?ς της επεξεργασι?ας τους, λη?ψης τους σε δομημε?νη, κοινω?ς χρησιμοποιου?μενη και αναγνωρι?σιμη απο? μηχανη?ματα μορφη?, διαβι?βαση?ς τους σε α?λλον υπευ?θυνο επεξεργασι?ας, χωρι?ς αντι?ρρηση απο? το Ελληνικο? Δημο?σιο, διαβι?βαση?ς τους απο? το Ελληνικο? Δημο?σιο σε α?λλον υπευ?θυνο επεξεργασι?ας, εφο?σον αυτο? ει?ναι τεχνικα? εφικτο?, υποβολη?ς καταγγελι?ας στην Αρχη? Προστασι?ας Δεδομε?νων Προσωπικου? Χαρακτη?ρα, αντι?ταξης ανα? πα?σα στιγμη? στην επεξεργασι?α τους για σκοπου?ς εμπορικη?ς προω?θησης. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του.
Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr).

Αφήστε μια απάντηση