Yλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – Διερεύνηση αναγκών ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Αγαπητοί γονείς. Για την καλύτερη υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ, θεωρούμε αναγκαίο να διευρευνήσουμε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που διαθέτει κάθε οικογένεια.

Βασική προϋπόθεση ώστε αυτή η παροχή να ληφθεί από όλους τους μαθητές μας είναι κάθε οικογένεια μαθητή μας να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή, φορητό ή μη. 

Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε θερμά να διαθέσετε λίγο χρόνο απαντώντας στις ερωτήσεις που υπάρχουν στο Ιστολόγιο: 3dim-makroch.ima.sch.gr. Απλά γράψτε αυτά τα στοιχεία που έχετε από το ερωτηματολόγιο και στείλτε τα στο emaill του σχολείου: mail@3dim-makroch.ima.sch.gr

Επίσης, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας, θέλοντας να βοηθήσει στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων προτείνει τα εξής μέτρα:

1. Να καταγράψουμε τις οικογένειες των μαθητών των σχολείων μας που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

2. Να προχωρήσουμε σε χορήγηση (δανεισμό) υπολογιστών, φορητών και μη στις οικογένειες αυτές, εκ των διαθεσίμων της μονάδας μας.

3. Εάν αυτοί δεν είναι αρκετοί για να καλύψουν τις ανάγκες σας, να ενημερώσουμε ώστε να προβούν σε ενοικίαση υπολογιστών για λογαριασμό των οικογενειών αυτών.

*Για την καταγραφή στείλτε μήνυμα στο emaill του σχολείου: mail@3dim-makroch.ima.sch.gr γράφοντας αυτά που έχετε από τα παρακάτω. Πχ: Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Τάξη: ΄Εχω 1, 5 γράψτε μόνο τον αριθμό που υπάρχει σε αυτό που έχετε, Πχ. Αν Διαθέτετε Η/Υ- (σταθερό ή λαπτοπ) θα βάλετε μόνο το 1 , Αν διαθέτετε smartphone με δυνατότητα σύνδεσης στο Ιντερνετ 5, κτλ

Διερεύνηση αναγκών ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ονοματεπώνυμο Μαθητή

Τάξη μαθητή/τριας *

Επιλογή

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

1.Διαθέτετε Η/Υ- (σταθερό ή λαπτοπ) *

2. Έχετε σύνδεση στο ιντερνέτ από σταθερή τηλεφωνική γραμμή *

3.Έχετε σύνδεση στο ιντερνέτ κινητό- χρήση δεδομένων *

4.Διαθέτετε tablet με δυνατότητα σύνδεσης στο Ιντερνετ

5.Διαθέτετε smartphone με δυνατότητα σύνδεσης στο Ιντερνετ *

6.Διαθέτετε μικρόφωνο που να συνδέεται στον υπολογιστή σας

7.Διαθέτετε κάμερα που να συνδέεται στον υπολογιστή σας *

8.Έχετε στο υπολογιστικό σας σύστημα εγκατεστημένο κάποιο λογισμικό γραφείου (επεξεργαστή κειμένου, παρουσιάσεων) *

Αναφέρετε σύντομα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζετε κατά την σύνδεση σας στο eclass ή e-me.

Ο Διευθυντής

Κλήμαντος Παπαδόπουλος

Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ

Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., Το με αρ. πρωτ. 40269/Δ2/24-03-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 και 40269/Δ2/24-03-2020 εγκυκλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ., σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών στο ΠΣΔ μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 06/04/2020.

*Όσοι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/μαθητριών δεν έχουν κάνει εγγραφή στο ΠΣΔ, παρακαλούνται να το κάνουν άμεσα σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν σε προηγούμενο άρθρο της ιστοσελίδας μας.

Ο Διευθυντής

Κλήμαντος Παπαδόπουλος

Εγγραφή Μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μας που δεν έχουν εγγράψει τους μαθητές στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο να το κάνουν άμεσα στο https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php

Ο Διευθυντής

Κλήμαντος Παπαδόπουλος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Η?/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Η? ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Η?/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Η? ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Κατ? εφαρμογη? του Νε?ου Ευρωπαι?κου? Κανονισμου? Προστασι?ας Προσωπικω?ν Δεδομε?νων 2016/679 και του νο?μου 4624/2019), σας ενημερω?νουμε σχετικα? με την επεξεργασι?α των προσωπικω?ν δεδομε?νων σας απο? το Ελληνικο? Δημο?σιο ο?πως εκπροσωπει?ται απο? το Υπουργει?ο Παιδει?ας και Θρησκευμα?των, ως υπευ?θυνο επεξεργασι?ας. Τα προσωπικα? σας δεδομε?να (e-mail) αποτελου?ν αντικει?μενο επεξεργασι?ας απο? τη σχολικη? μονα?δα λο?γω της ιδιο?τητα? σας ως μαθητω?ν η?/και γονεω?ν η? κηδεμο?νων και της σχε?σης σας με το Ελληνικο? Δημο?σιο, ει?ναι δε αναγκαι?α για την εκπλη?ρωση των σκοπω?ν και υποχρεω?σεων του Ελληνικου? Δημοσι?ου, κατα? τις κει?μενες διατα?ξεις, για τη διασφα?λιση της απρο?σκοπτης λειτουργι?ας της εκπαιδευτικη?ς δραστηριο?τητας κατα? την περι?οδο εφαρμογη?ς των ε?κτακτων με?τρων για την αντιμετω?πιση του κορωνοι?ου? Covid-19 και την απαγο?ρευση διδασκαλι?ας με φυσικη? παρουσι?α. Επιπλε?ον, οι μαθητε?ς κατα? τη συμμετοχη? τους στην εξ αποστα?σεως εκπαι?δευση κοινοποιου?ν σε συνεργαζο?μενους με το Υπουργει?ο Παιδει?ας και Θρησκευμα?των παρο?χους υπηρεσιω?ν πληροφορικη?ς και διαδικτυακου? χω?ρου, κατ? επιλογη?ν τους, ο?νομα η? ο?νομα χρη?στη, αποκλειστικα? προκειμε?νου να καταστει? τεχνικα? δυνατη? η συ?γχρονη εξ αποστα?σεως διδασκαλι?α, με?σω της σχετικη?ς πλατφο?ρμας τηλεδιασκε?ψεων, και αποκλειστικα? για ο?σο χρονικο? δια?στημα ισχυ?ει η ως α?νω απαγο?ρευση, και εν συνεχει?α θα διαγραφου?ν απο? τους εν λο?γω παρο?χους. Συστη?νεται η συ?νδεση των μαθητω?ν με?σω λογισμικου? πλοη?γησης (browser) (και ο?χι με?σω εφαρμογη?ς).
Ε?χετε δικαι?ωμα να λα?βετε επιβεβαι?ωση για το κατα? πο?σον η? ο?χι προσωπικα? δεδομε?να που σας αφορου?ν υφι?στανται επεξεργασι?α. Σε περι?πτωση που τα προσωπικα? σας δεδομε?να υφι?στανται επεξεργασι?α, ε?χετε το δικαι?ωμα προ?σβασης στα προσωπικα? σας δεδομε?να, λη?ψης αντιγρα?φου αυτω?ν, διο?ρθωσης ανακριβειω?ν, συμπλη?ρωσης ελλιπω?ν προσωπικω?ν δεδομε?νων, διαγραφη?ς προσωπικω?ν δεδομε?νων, διακοπη?ς της επεξεργασι?ας τους, λη?ψης τους σε δομημε?νη, κοινω?ς χρησιμοποιου?μενη και αναγνωρι?σιμη απο? μηχανη?ματα μορφη?, διαβι?βαση?ς τους σε α?λλον υπευ?θυνο επεξεργασι?ας, χωρι?ς αντι?ρρηση απο? το Ελληνικο? Δημο?σιο, διαβι?βαση?ς τους απο? το Ελληνικο? Δημο?σιο σε α?λλον υπευ?θυνο επεξεργασι?ας, εφο?σον αυτο? ει?ναι τεχνικα? εφικτο?, υποβολη?ς καταγγελι?ας στην Αρχη? Προστασι?ας Δεδομε?νων Προσωπικου? Χαρακτη?ρα, αντι?ταξης ανα? πα?σα στιγμη? στην επεξεργασι?α τους για σκοπου?ς εμπορικη?ς προω?θησης. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του.
Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr).

Επείγον – Εγγραφή μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Εν όψει της ενεργοποίησης ψηφιακών εργαλείων εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου μαθητές και εκπαιδευτικοί να διατηρήσουν την επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών του σχολείου να μας γνωστοποιήσουν/επιβεβαιώσουν ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail), αποστέλλοντας από αυτήν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη διεύθυνση του σχολείου: mail@3dim-makroch.ima.sch.gr

Οι γονείς/κηδεμόνες να μεριμνήσουν για την εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης στη σελίδα  https://register.sch.gr/students/.

Για την ορθή χρήση των στοιχείων:

μπορείτε να τα πάρετε

 • από έναν πρόσφατο έλεγχο Προόδου
 • από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τάξεων
 • από τον Διευθυντή
 • να στείλετε μήνυμα στο σχολείο.

Ως θέμα του μηνύματος γράψτε το ονοματεπώνυμο του μαθητή/μαθήτριας και την τάξη/τμήμα στο οποίο φοιτά και ένα ενεργό κινητό τηλέφωνο. Τέλος, αν και η χρήση αυτής της εφαρμογής δεν σας βοηθήσει, επικοινωνήστε με το σχολείο στο τηλέφωνο 2331042132 ή με τον Διευθυντή 6932975198

Αναλυτικές Οδηγίες;

Εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ για τους μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα, η οποία υλοποιείται με τα παρακάτω βήματα:

 1. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/
 2. Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα: (α) η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και (β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email).
 3. Η εφαρμογή εγγραφής αρχικά εμφανίζει εισαγωγική σελίδα, με χρήσιμες πληροφορίες για τον μαθητή και τον κηδεμόνα του.
 4. Ο κηδεμόνας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει με την εγγραφή με το κατάλληλο πλήκτρο που υπάρχει στο τέλος της σελίδας και το οποίο οδηγεί στη φόρμα εγγραφής.
 5. Στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει:
 6. Όλα τα πεδία να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε έλεγχο προόδου του/της μαθητή/μαθήτριας που έχει λάβει πρόσφατα από το σχολείο.
 7. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.

iii. Τα πεδία email κηδεμόνα και κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα συμπληρώνονται με σκοπό την εύκολη ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) από τον κάτοχό του.

 1. Αφού ο κηδεμόνας διαβάσει τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Εχεμύθειας μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της φόρμας για τη δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού.
 2. Η ορθότητα των στοιχείων μαθητή/μαθήτριας επιβεβαιώνεται από το σύστημα mySchool και δημιουργείται ο λογαριασμός.
 3. Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας για την πρόσβαση του μαθητή στις υπηρεσίες του ΠΣΔ.
 4. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση του κηδεμόνα με το όνομα χρήστη και χρήσιμες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που ξεχαστεί.
 5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων (βήμα 7) και η δημιουργία του λογαριασμού, ο κηδεμόνας μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο ώστε να διασταυρώσει την ορθότητα των στοιχείων του/της μαθητή/μαθήτριας. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει αίτημα υποστήριξης προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τη σχετική επιλογή που υπάρχει στην οθόνη της εφαρμογής.

Για την προστασία της ιδιωτικότητας του μαθητή/μαθήτριας το όνομα χρήστη (username) που παράγεται δεν έχει σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας.

Τονίζεται ότι η νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής λειτουργεί παράλληλα με την καθιερωμένη διαδικασία διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών από την πλευρά του σχολείου και δεν την αντικαθιστά, αλλά την συμπληρώνει ως προς το σκέλος της εγγραφής.

Διαδικτυακό μάθημα του eTwinning

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαδικτυακό μάθημα του eTwinning

«Μένουμε Σπίτι με το eTwinning
Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση – Εργαλεία επικοινωνίας – Εργαλεία συνεργασίας – Συμβουλές

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning ανακοινώνει το διαδικτυακό μάθημα «Μένουμε Σπίτι με το eTwinning». Το διαδικτυακό μάθημα αποσκοπεί στην ενημέρωση και ταχεία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση εργαλείων εξ? αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας των μαθημάτων τους από το σπίτι.

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Περιλαμβάνονται τα προτεινόμενα εργαλεία από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και εργαλεία τα οποία έχουμε παρουσιάσει στα ετήσια σεμινάρια του eTwinning.

Το διαδικτυακό μάθημα περιλαμβάνει:

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Συμβουλές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Ηλεκτρονική τάξη (e-class) από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Μέρος Α?, Β?)

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Moodle (Μέρος I, ΙΙ, III, IV,V)

Edmodo (Μέρος Α, Β)

Google Classroom

TES Teach with Blendspace

Πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Ζωντανά Ηλεκτρονικά Μαθήματα από το ΠΣΔ (Lessons sch.gr)

Τηλεδιασκέψεις από το ΠΣΔ (Meeting.sch.gr)

WebEx meeting – Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης

Skype

Whereby.com – Πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης

Βοηθητικά Εργαλεία τηλεκπαίδευσης

Remind – Επικοινωνήστε με τους μαθητές σας

Doodle ? Προγραμματισμός εκδηλώσεων

Ψηφιακός ασπροπίνακας

Το διαδικτυακό μάθημα είναι προσβάσιμο από όλους τους επισκέπτες, δηλαδή δεν χρειάζονται κωδικοί για να προσπελαστεί και είναι ανοιχτές όλες οι ενότητες. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ανοίξει και να διαβάσει τις ενότητες που πιστεύει ότι μπορούν να τον βοηθήσουν. Δηλαδή δεν διαβάζεται σειριακά.

Μπορείτε να το δείτε από εδώ https://seminars.etwinning.gr/ και πατάτε «Είσοδος στο μάθημα»

και  πιο κάτω και πατήστε «Σύνδεση ως επισκέπτης».

Το υλικό του σεμιναρίου βασίστηκε στο υλικό των 11 ετήσιων σεμιναρίων του eTwinning https://seminars.etwinning.gr/ αφού το επικαιροποιήσαμε με τα νέα δεδομένα. Το υλικό θα βελτιώνεται συνεχώς.

Για να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια του eTwinning μπορείτε να γραφτείτε στο eTwinning μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας εδώ https://www.etwinning.net/el/pub/preregister.cfm. Θα ενημερωθείτε τον Ιούνιο για τις ημερομηνίες εγγραφής.

Για την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning

Ο Υπεύθυνος των σεμιναρίων

Νίκος Τζιμόπουλοςntzimop@sch.gr

Οδηγίες επικοινωνίας για την Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο εξ αποστάσεως επικοινωνίας με τους/τις μαθητές/τριες μας το e-me ή e-class. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε όποιο άλλο πρόγραμμα (edmodo, απλό mail κτλ) γνωρίζουμε και μας είναι εύχρηστο, αλλά συστήνεται παράλληλα με τα παραπάνω.

Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει μεγάλο θέμα αντοχής του συστήματος, κυρίως για το Σχολικό Δίκτυο. Τα mail επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και γονέων θα είναι η βάση της επικοινωνίας για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και εκπαίδευση.

Παρακάτω υπάρχουν πληροφορίες προς ενημέρωση όλων για τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον.

e-me

πώς δημιουργώ τάξη στο e-me:

 • εγγραφη e-me:

Σχετικά με την εγγραφή μαθητών στο e-me:

Το “καλλιτεχνικό” όνομα που θα δώσουν οι μαθητές-πάνω πάνω- να θυμίζει κάτι από το όνομά τους, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορείτε να αναγνωρίσετε πουος είναι π.χ. spider-δεν θυμαμαι ποιος έχει αυτό το όνομα. Πρεπει να ανατρεχω πίσω κάθε φορά, στην καρτέλα του.

 • αναρτηση εργασιων:
 • πρόσκληση μαθητών σε τάξη e-me:
 • πώς αναρτώ βιντεο στο e-me:

Skype

Σύνδεση skype:

Ξεκινώντας το Skype:

Εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ΠΣΔ

Οι γονείς/κηδεμόνες να μεριμνήσουν για την εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης στη σελίδα  https://register.sch.gr/students/.

Για την ορθή χρήση των στοιχείων:

μπορείτε να τα πάρετε

 • από έναν πρόσφατο έλεγχο Προόδου
 • από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τάξεων
 • από τον Διευθυντή.

Ενημέρωση για επικοινωνία

3ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου
Ταχ. Δ/νση: Ρήγα Φεραίου, Μακροχώρι Ημαθίας
Ταχ.Κώδικας : 59033
Πληρ. Κλήμαντος Παπαδόπουλος
Τηλ. & Φαξ : 23310-42132
 E-mai : mail@3dim-makroch.ima.sch.gr
Ιστολόγιο: http://3dim-makroch.ima.sch.gr

                                             

3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών μα

Ενημέρωση για επικοινωνία

Μετά από αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: Περιορισμένη Λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το με αριθ. Φ.2.1/3155/18-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας με θέμα: «Διευκρινήσεις για τη λειτουργία των σχολείων κατά το διάστημα της διακοπής των μαθημάτων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού» για την ενημέρωση και επικοινωνία των γονέων θα αναρτούμε στην ιστοσελίδα του σχολείου και σε εμφανές σημείο του διδακτηρίου όλες τις σχετικές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Διευθυντή στα τηλ. 2331042132 και 6932975198.

Ο Διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου

Κλήμαντος Παπαδόπουλος